Background

Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

- Xây dựng duy trì văn hoá doanh nghiệp.

- Không ngừng đổi mới sáng tạo.

- Bảo vệ môi trường.

- Nổ lực xây dựng chính sách bình đẳng giới: Bình đẳng về số lượng lao động nam nữ, về chính sách lương thưởng -  phúc lợi - phát triển nhân sự.

- Chính sách an sinh xã hội.

- Hoạt động cộng đồng: Ý thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của một doanh nghiệp trong xã hội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven luôn coi các hoạt động từ thiện, nhân đạo vừa là trách nhiệm, vừa là đạo đức, văn hóa của doanh nghiệp. Vì vậy, ngay từ khi thành lập, Công ty luôn tích cực tham gia các chương trình xã hội: Đóng góp cho các quỹ từ thiện, quỹ khuyến học, tham gia các hoạt động tình nguyện, tài trợ cho các hoạt động văn hóa, thể thao... trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng cũng như cả nước nói chung.  
Song song với mục tiêu phát triển, mở rộng SXKD, Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven sẽ tiếp tục hưởng ứng, tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động cộng đồng ý nghĩa, đóng góp không ngừng vào sự tăng trưởng, ổn định của đất nước.