Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng Kiểm toán năm 2024 10/07/2024
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 24/06/2024
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn (Công ty TNHH Global Capital). 10/06/2024
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn (Công ty TNHH Global Capital). 17/05/2024
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 25/04/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. 25/04/2024
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 28/03/2024
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liền quan 09/03/2024
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua cấu trúc lại khoản đầu tư ngắn hạn 29/12/2023
Công văn xin dừng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ 09/10/2023
Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 03/10/2023
Tài liệu liên quan đến Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023 12/09/2023
Công văn giải trình Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 28/08/2023
Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16/08/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay thế cho Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 10/8/2023 15/08/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11/08/2023
Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng Kiểm toán năm 2023 07/07/2023
Biên bản họp Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 03/07/2023
Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028. 26/06/2023
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. 26/06/2023