Background

Điều lệ và các quy chế

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay đổi lần thứ 3. 23/04/2022
Điều lệ của công ty thay đổi lần thứ 17. 23/02/2022
Điều lệ của công ty thay đổi lần thứ 16. 18/02/2022
Điều lệ của công ty thay đổi lần thứ 15 21/07/2021
Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay đổi lần 2 21/07/2021
Quy chê bỏ phiếu điện tử 21/07/2021
Quy chế hoạt động của BKS thay đổi lần 2 21/07/2021
Quy chế hoạt động của HĐQT thay đổi lần 2 21/07/2021
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 21/07/2021
Công bố thông tin Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty 26/06/2021
Công bố thông tin Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty 26/06/2021
Công bố thông tin Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 26/06/2021
Công bố thông tin Quy chế Hội Đồng Quản Trị 26/06/2021
Công bố thông tin Quy chế Hội Đồng Quản Trị 26/06/2021
Công bố thông tin Điều lệ công ty thay đổi lần thứ 14 26/06/2021
Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam thay đổi lần thứ 13 14/08/2020
CBTT điều lệ Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai sửa đổi lần thứ 12 ( tháng 5/2018) 12/05/2018
Điều lệ Công ty CP ĐT PT DV CT CC Đức Long Gia Lai sửa đổi lần thứ 11 (tháng 11/2017) 17/11/2017
Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT PT DV CTCC Đức Long Gia Lai (sửa đổi tháng 05/2017) 08/05/2017
Điều lệ Công ty Cổ phần ĐT PT DV CTCC Đức Long Gia Lai 19/08/2016