Background

Tài liệu Đại hội cổ đông

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 29/05/2024
Tài liệu liên quan đến Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023 12/09/2023
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 03/06/2023
Đính chính tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. 25/08/2022
Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 20/06/2022
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 01/04/2022
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 04/06/2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 11/06/2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 18/06/2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 16/04/2018
Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. 10/04/2018
Tại liệu Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 05/07/2017
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2017 18/04/2017
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2016 02/04/2016
Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2015 13/10/2015
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2015 14/05/2015
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2014 26/04/2014
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2013 15/05/2013
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2012 16/04/2012
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2011 12/03/2011